The Book of Daniel – Lesson 31

The Book of Daniel – Lesson 31 (Hanukkah)